Kutsal Kitab’ın Mutlak Hakikat!

1. Tanrı Kutsaldır ve Bizim Kutsal Olmamızı Emretmektedir!

Levililer 11:44-45.....Çünkü Allahınız RAB benim; ve kendinizi takdis edin, ve mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim.

Levililer 19:2…..Bütün İsrail oğulları cemaatine söyle, ve onlara de: Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim.

Levililer 20:7 & 26…..Bunun için kendinizi takdis edin, ve mukaddes olun; çünkü ben Allahınız RAB’İM… Ve bana mukaddes olacaksınız; çünkü ben, RAB mukaddesim, ve benim olmanız için sizi kavmlardan ayırt ettim.

İbraniler 12:14.....Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.

1. Petrus 1:15-16.....Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.”

2. Tanrı’nın Şeriati; Günahı Tespit Edip Onu Yargılar!

1. Yuhanna 3:4.....Günah işleyen herkes, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.

1. Yuhanna 5:17.....Her kötülük günahtır …

Romalılar 14:23.....İmanlı yapılmayan her şey de günahtır.

Galatyalılar 3:10…..Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir.

Yakup 2:10.....Çünkü Yasa’nın her dediğini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa’yı karşı suçlu olur.

Yakup 4:17.....Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur.

3. Herkes Doğal Olarak Günah İşleyip Tanrı’dan Ayrı Kalır!

Yeremya 13:23.....Habeş kendi derisini, yahut Kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi? O zaman kötülük etmeğe alışmış olan sizler de iyilik edebilirsiniz.

Yeremya 17:9…..Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır, ve çok çürüktür; onu kim anlıyabilir?

Mezmur 40:12…..Çünkü sayısız şerler çevremi sardı; fesatlarım ardımdan yetişti, ve bakmağa güçüm yetmez; başımın saçlarından çokturlar.

Mezmur 130:3.....Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, ya Rab, kim durabilir?

Süleymanın Meselleri 20:9.....Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim, günahımdan tahir oldum?

Vaiz 7:20.....Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç işlemiyen salih adam yoktur.

Romalılar 3:10 & 23.....Yazılmış olduğu gibi: “Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok, Tanrı’yı arayan kimse yok… Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.

4. Günahın Son Durak’ı Cehennem’dir!

Hezekiel 18:4.....Suç işleyen can, ölecek olan odur.

Yeremya 31:30.....Fakat herkes kendi fesadı için ölecek.

Romalılar 6:23.....Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Tanrı’nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Yakub 1:14-15.....Herkes, kendi kötü arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getir.

5. Tanrı Hiç Kimsenin Cehenneme Gitmesini İstemiyor!

Hezekiel 18:23…..Ben kötü adamın ölümünden mi zevk duyarım? Daha ziyade yollarından dönüp yaşamasından değil mi? Rab Yehovanın sözü.

1. Timoteos 2:3-4…..Kurtarıcımız Tanrı… O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.

2. Petrus 3:9.....Rab, vaadini yerine getirmekte geçikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.

6. Tanrı, Mesihi, Günahlarımıza Karşılık bir Kefaret Kurban Olarak Göndermiştir!

Romalılar 5:8.....Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

1. Yuhanna 4:8-10…..Tanrı sevgidir. Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

Matta 20:28…..Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.

Yuhanna 1:29 & 34.....Yahya ertesi gün İsanın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!... Ben de gördüm ve ‘Tanrının Oğlu budur’ diye tanıklık ettim.”

1. Yuhanna 2:1-2…..Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Babanın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

7. Tanrı İnsanların Cehennemden Kurtulabilmeleri İçin, Ancak Tek Bir Kurtuluş Yolu Verdi, O da Mesih’tir!

Yuhanna 14:6-7.....İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Benim” dedi. “Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık Onu tanıyorsunuz, Onu gördünüz.”

Elçilerin İşleri 4:10-12.....Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde … Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

1. Timoteos 2:5.....Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır.

8. Kurtuluşumuz Sevap, Amel ve İyi İşleriyle Değil, Ancak İman Yoluyla Gelir!

Galatyalılar 2:16…..Yine de kişinin, Kutsal Yasa’nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih’e olan imanla aklandığını biliyoruz.

Efesliler 2:8-9.....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.

Titus 3:4-6.....Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça gösterdi. Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.

9. Bir Kimse Yeniden Doğmadıkça Cennete Giremez!

Yuhanna 1:12-13.....Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrıdan doğdular.

Yuhanna 3:3 & 5.....İsa ona şu karşılığı verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez … İsa şöyle bir cevap verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez.

1. Petrus 1:23-25…..Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim, "İnsan soyu ota benzer, bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, ama Rab'bin sözü sonsuza dek kalır." İşte size müjdelenmiş olan söz budur.

1. Yuhanna 4:7 & 5:1…..Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır… İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur.

10. İsa Mesihi Rab ve Kurtarıcı Kabul Ettiğimizde, Kutsal Ruh’u Alıp Yeniden Doğmuş Oluyoruz!

Yuhanna 20:21-23…..İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.

Elçilerin İşleri 2:38…..Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’ın adıyla vaftiz olsun. Böylece Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.

1. Korintliler 12:13…..İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz olduk Ruh’tan içmesi sağlandı.

11. İsa Mesih’e İman Ederek, Tanrı’nın Çocukları Olup Sonsuz Hayata Kavuşuyoruz!

Yuhanna 1:12-13.....Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.

Yuhanna 3:16 & 36…..Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun … Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

Yuhanna 6:29 & 47.....İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye cevap verdi… Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

1. Yuhanna 5:20…..Yine biliyoruz ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih ’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.

12. İnsanların Önünde İmanı İnkar Edenlerin İmanı Geçerli Sayılmaz!

Matta 10:32-33…..”İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babamın önünde inkâr edeceğim.”

Romalılar 10:9-10, 13 & 17.....İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur… Rab’be yakaran herkes kurtulacaktır… Demek ki iman, haberi işitmekle, işitmek de Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.

13. İsa Mesih’in Ölümünü Günahlarımız İçin bir Kefaret Olarak Kabul Etmek İstemeyenler, Kendi Günahlarının Hesabını Cehennemde Ödemek Zorunda Kalacaklardır!

Yuhanna 3:18 & 36.....O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir … Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

Yuhanna 8:24.....İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.

Yuhanna 12:48.....Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür.

2. Selanikliker 1:7-10.....Bütün bunlar, Rab İsa ateş alevleri içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri, yargı gününde O’nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar.

İbraniler 2:1-4…..Bu nedenle, akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.

İbraniler 12:25…..Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü yeryüzünde kendilerini uyaranı reddedenler kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim de kurtulamayacağımız çok daha kesindir.

14. Tanrı’nın Değişmez Sözü, Herkese, Tanrı’nın Karşılıksız Kurtuluşunu, İsa Mesihe İman Ederek Sonsuz Hayatı Vaat Ediyor!

Yuhanna 5:24…..Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

Yuhanna 6:37 & 39…..Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek bana geleni asla kovmam… Beni gönderenin isteiği şudur: Bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemeyim, ama son günde hepsini dirilteyim.

Yuhanna 10:27-28…..Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım, onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

1. Yuhanna 5:10-13.....Tanrı’nın Oğluna inanan, yüreğinde Tanrı’nın tanıklığına sahiptir. Tanrı’ya inanmayan ise O’nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı’nın kendi Oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.

Yahuda 24-25…..Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin.

Vahiy 3:20.....İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.


Mesih'i kabul etmek istiyorum


("Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?" Daniel Wickwire, GDK, pp.82-89)